top of page

วิชาหลักการใจ

ESSENTIAL SUBJECTS OF MIND

Heart Icon-04.png
Heart Icon-02.png
Heart Icon-03.png
Mind New Icon-01.png
Heart Icon-05.png
Heart Icon-06.png
Mind New Icon-01.png
Heart Icon-04.png

วิชาหลักการใจ

ในโลกที่เราสามารถรู้ทุกอย่าง คงไม่มากเกินไปนักหากจะกล่าวว่า สิ่งที่รู้ยากที่สุดคือการรู้ใจของตนเอง

 

ถ้าคุณเชื่อดังคำกล่าวที่ว่า ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยใจ ถ้าอย่างนั้นจะดีกว่าไหม ถ้าคุณได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับ “ใจ” ให้มากขึ้นผ่านมุมมองทั้ง  Art และ Science

 

#หลักการใจ  คือหมวดการเรียนการสอนที่อาจช่วยให้คุณได้พาตัวเองหลีกหนีเงากระทบแห่งความวุ่นวายและมาสะท้อนความรู้สึกตัวเองว่าจริงๆและใจคุณต้องการอะไร

 

รายวิชาในหมวดหลักการใจ

OPENING NOW!

Course Poster-10.png
Empathy Course Cover-01.png

Coming Soon

Coming Soon

Course Poster-12.png

Coming Soon

Course Poster-11.png

Coming Soon

Course Poster-09.png

Coming Soon

bottom of page