top of page
เกี่ยวกับอะคาเดมี่

“มีเรื่องมากมายที่เราควรรู้ แต่มีบางเรื่องที่เราต้องรู้”

แม้โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แต่เราเชื่อว่าหลักการหลายอย่างในชีวิตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไป

Academy | PRINCIPLEACADEMY เรียนรู้หลักการงาน หลักการเงิน และหลักการใจ

เป็นอะคาเดมี่ที่มีจุดประสงค์ในการสอนหลักการที่สำคัญของ 3 เรื่องหลักในชีวิต อันได้แก่
1) หลักการงาน: หลักการที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน, 2) หลักการเงิน: หลักการที่สำคัญ ในการบริหารและจัดการเงิน
และ 3)หลักการใจ: หลักการสำคัญ ในการจัดการใจและความคิด

การเริ่มเข้าใจจาก “หลักการ” จะช่วยทำให้เข้าใจว่า อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญ อะไรเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ และจะดำเนินชีวิตต่อไปในรูปแบบใด

ผู้สอนของ PRINCIPLE ACADEMY เป็นผู้ที่มีความรู้ และเป็นผู้ที่มี “หลักการ” ในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด และมีประสบการณ์ตรงในการประยุกต์ใช้หลักการนั้นจริง

Anchor 1
bottom of page