top of page
หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 • หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง

  หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  ในหลักสูตรนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการในการสร้างและบริหารความเปลี่ยนแปลง เช่น การวิเคราะห์ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแรงต้นการเปลี่ยนแปลง
  เป็นต้น

  หลักสูตรนี้ เหมาะกับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักพัฒนาองค์กร หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการหรือความจำเป็นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

  • เนื้อหาในหลักสูตร

   • การวิเคราะห์ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง 
    (Need for Change Analysis)
     
   • หลักการกำหนดเป้าหมาย ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลง 
     
   • หลัก 8 ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร
    (Kotler 8 Steps of Change)
     
   • การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
    (Risk Management)
     
   • การบริหารแรงต้านการเปลี่ยนแปลง 
    (Resistant to Change Management) 
     
   • หลักการจัดการอารมณ์ของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลง
  • วันที่เรียน

   เรียนวันที่ 12 มิ.ย. 61- 13 มิ.ย. 61

  • วันที่เปิดรับสมัคร

   เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 61 

  ฿5,000.00Price

  Related Courses

  bottom of page