top of page
หลักการพัฒนาผู้นำด้วยความเข้าใจ

หลักการพัฒนาผู้นำด้วยความเข้าใจ

หลักการสร้างผู้นำด้วยความเข้าใจ (Empathic Leadership) เป็นหลักสูตรที่ทำการสอนทักษะ การคิด รวมถึงบุคลิกภาพ ที่จำเป็นสำหรับสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
 

เนื้อหาในหลักสูตร เป็นการผสมผสานทั้งทักษะด้าน Soft-skills และ Hard-skills ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการทำหน้าที่ผู้นำ เช่น การกำหนดเป้าหมาย การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม การบริหารทีม ทักษะการฟังและการสื่อสารสำหรับผู้นำ ทักษะการจัดการอารมณ์และความขัดแย้งของทีม เป็นต้น


หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังจะเป็นผู้นำ และบุคคลที่ต้องการเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำให้กับตนเอง

 
 • เนื้อหาในหลักสูตร

  • หลักการบริหารและจัดการทีม 
  • การตั้งเป้าหมายและกำหนดทิศทาง
  • หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม
  • การประยุกต์ใช้หลักความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) สำหรับการเป็นผู้นำ  
  • การบริหารอารมณ์และความขัดแย้งของทีม  
  • รูปแบบของการเป็นผู้นำ 
  • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง สำหรับผู้นำ 
  • หลักการวิจารณ์งานอย่างเป็นระบบ (Principle of Giving Feedback) 
  • หลักจริยธรรม สำหรับการเป็นผู้นำ 
  • วิธีการประเมินและมอบหมายงานให้ทีม
 • วันที่เรียน

  1-2 มิ.ย. 62

 • วันที่เปิดรับสมัคร

  1 เม.ย. - 30 เม.ย.

฿5,000.00Price

Related Courses

bottom of page