top of page

PRINCIPLE
PODCAST

PRINCIPLE 101

ในช่วงที่เราเรียนมหาวิทยาลัย ช่วงแรกของการเรียน
เราจะมีการเรียนวิชาพื้นฐานซึ่งมีรหัส 101  โดยเมื่อเราเรียนในระดับต่อไป วิชาที่เราเรียนจะยากขึ้น รหัสวิชา
จะเปลี่ยนเป็นไป

แต่...หากเราไม่ได้เรียนวิชาพื้นฐานซึ่งคือ 101 มาก่อน
เราก็ไม่สามารถเรียนวิชาที่ยากขึ้นต่อไปได้


PRINCIPLE 101 จึงเป็น PODCAST ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการดำเนินชีวิต การทำงาน รวมถึงการบริหารธุรกิจ เพื่อที่ผู้ฟังจะได้นำหลักการพื้นฐานนี้ไปปรับใช้ เพื่อต่อยอดในขั้นต่อไป


 

bottom of page