top of page

ส. 03 ส.ค.

|

Bangkok

หลักการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การขยายและต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Registration is Closed
See other events
หลักการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
หลักการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

Time & Location

03 ส.ค. 2562 19:00

Bangkok, Bangkok, Thailand

Course Details

หลักการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustain Business Growth) เป็นหลักสูตรที่ทำการสอนวิธีการ หลักการ รวมถึงขั้นตอน ในการขยายและต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในหลักสูตรนี้ มีการประยุกต์เนื้อหาของการขยายตัวของธุรกิจในแง่ของสินค้า การขยายตัวในแง่ตราสินค้า หรือ Branding และการขยายตัวในแง่ของทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางกลยุทธ์การขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

หลักสูตรนี้ เหมาะกับผู้บริหาร และผู้ประกอบการ ที่อยู่ในช่วงกำลังต้องการขยาย ต่อยอดธุรกิจ หรือส่งต่อธุรกิจให้บุคลากรในรุ่นถัดไป

เนื้อหาในหลักสูตร

 • หลักการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • หลักการรักษาคุณค่าขององค์กร
 • กลยุทธ์สำหรับถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร
 • หลักการขยายตราสินค้า (Brand Extension)
 • หลักการปรับปรุงตราสินค้า (Brand refreshment)
 • หลักการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หลักการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่

Tickets

 • Early Bird

  ฿4,000.00
 • Standard

  ฿5,000.00

Total

฿0.00

Share This Event

bottom of page