top of page

ส. 06 ก.ค.

|

Bangkok

หลักการพัฒนาผู้นำด้วยความเข้าใจ

สร้างผู้นำ จากหลักการคิด Empathetic Leadership

Registration is Closed
See other events
หลักการพัฒนาผู้นำด้วยความเข้าใจ
หลักการพัฒนาผู้นำด้วยความเข้าใจ

Time & Location

06 ก.ค. 2562 19:00

Bangkok, Bangkok, Thailand

Course Details

หลักการสร้างผู้นำด้วยความเข้าใจ (Empathic Leadership) เป็นหลักสูตรที่ทำการสอนทักษะ การคิด รวมถึงบุคลิกภาพ ที่จำเป็นสำหรับสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหลักสูตร เป็นการผสมผสานทั้งทักษะด้าน Soft-skills และ Hard-skills ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการทำหน้าที่ผู้นำ เช่น การกำหนดเป้าหมาย การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม การบริหารทีม ทักษะการฟังและการสื่อสารสำหรับผู้นำ ทักษะการจัดการอารมณ์และความขัดแย้งของทีม เป็นต้น

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังจะเป็นผู้นำ และบุคคลที่ต้องการเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำให้กับตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร

  • หลักการบริหารและจัดการทีม
  • การตั้งเป้าหมายและกำหนดทิศทาง
  • หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม
  • การประยุกต์ใช้หลักความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) สำหรับการเป็นผู้นำ
  • การบริหารอารมณ์และความขัดแย้งของทีม
  • รูปแบบของการเป็นผู้นำ
  • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง สำหรับผู้นำ
  • หลักการวิจารณ์งานอย่างเป็นระบบ (Principle of Giving Feedback)
  • หลักจริยธรรม สำหรับการเป็นผู้นำ
  • วิธีการประเมินและมอบหมายงานให้ทีม

Share This Event

bottom of page